Kitchen Mixers


Totara TLMIXGS35 Chrome Tap

Totara TLMIXGS35 Chrome Tap

$179.00

Milan 5035 Chrome Tap

Milan 5035 Chrome Tap

$199.00

Totara TLMIXFLMS35 Chrome Tap

Totara TLMIXFLMS35 Chrome Tap

$199.00

Ikon T1022H Matte Black Tap

Ikon T1022H Matte Black Tap

$350.00

Ikon 5034 Chrome Tap

Ikon 5034 Chrome Tap

$450.00

Ikon T1023H Matte Black Tap

Ikon T1023H Matte Black Tap

$450.00

Ikon 1062C Chrome Tap

Ikon 1062C Chrome Tap

$465.00

Ikon 5077 Chrome Tap

Ikon 5077 Chrome Tap

$530.00

Ikon 5063 Matte Black Tap

Ikon 5063 Matte Black Tap

$600.00

Ikon 5305 Chrome and Black Tap

Ikon 5305 Chrome and Black Tap

$600.00